Log Ind

 

Garanti

Porsinggaard Biler  følger naturligvis den nye Købelov der blev indført 1/1-2002.

Læs om købeloven her :

Den nye købelov
Ændringer i Købeloven pr. 1. januar 2002

Af Niels Gorm Larsen, advokat (L) og Martin Sandager, advokatfuldmægtig

Nedenfor omtales de væsentligste ændringer, som har interesse ved køb og salg af brugte biler.

2 års forældelse

Den tidligere 1-års forældelsesfrist er udvidet til 2 år. Dette gælder alle køb, det vil sige både ved handel mellem erhvervsdrivende, mellem private og mellem private og erhvervsdrivende.
Den 2 års forældelsesfrist er ufravigelig ved erhvervsdrivendes salg til privatpersoner. Med andre ord kan en erhvervsdrivende sælger ikke overfor en privat køber gøre forældelsesfristen kortere end 2 år. Som med den tidligere regel om 1-års forældelse er 2-års reglen ikke nogen garanti, og køberen skal fortsat reklamere rettidigt for ikke at miste sit krav. Den 2-års forældelsesfrist betyder derimod, at køberen 2 år efter leveringen mister retten til at gøre sælgeren ansvarlig, selv om der er en mangel ved bilen. Dog gælder 2-års fristen ikke, hvis sælgeren har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt.
Der er intet i vejen for, at parterne aftaler en forældelsesfrist, som er længere end 2 år, eksempelvis ved at sælgeren giver en garanti af længere varighed.
2. Omvendt bevisbyrde i 6 måneder

Som udgangspunkt er det op til køberen at bevise en mangel ved bilen, og at manglen var til stede, da bilen blev leveret.
Med de nye regler i købeloven er der indført en undtagelse, som går ud på, at sælgeren i de første 6 måneder efter leveringen skal bevise, at en mangel ved bilen ikke var til stede ved leveringen. Den omvendte bevisbyrde består altså i, at køberen i de første 6 måneder fritages for at bevise, at manglen var til stede allerede ved leveringen.
Derimod ændrer den ny regel ikke ved, at køberen har bevisbyrden for, at en opstået fejl eller et problem er en mangel, som sælgeren er ansvarlig for. Om fejlen er en mangel, afhænger fortsat af bilens alder og kørte kilometer, sælgernes oplysninger og øvrige omstændigheder i forbindelse med købet.
Det er derfor stadig vigtigt for køberen at få alle oplysninger om bilen og alle salgsvilkårene skrevet i kontrakten, ligesom køberen bør undersøge bilen grundigt inden købet.
3. Reklamationsfrist

Efter de gamle regler – fra før 1. januar 2002 – skulle en privat, som havde købt en bil hos en forhandler reklamere over en mangel “inden rimelig tid”. Ellers mistede køberen retten til at gøre sælgeren ansvarlig for manglen. Dette gælder fortsat.
Med de nye regler er der ved forbrugerkøb blevet tilføjet en bestemmelse om, at reklamation indenfor 2 måneder altid anses for at være rettidig.

Garantier skal aftales – Juraguide – Købeloven alene giver ingen garanti
Det er en udbredt opfattelse – og misforståelse – at der efter købeloven gælder en garanti. Sandheden er, at købeloven ikke indeholder bestemmelser om garanti, hverken i to år, et år eller i kortere tid.
En garanti på bilen skal derfor være aftalt med sælgeren eller i øvrigt kunne udledes af omstændighederne i forbindelse med købet, for eksempel af oplysninger i annoncer eller brochurer.
Hvis ikke sælgeren har givet en garanti, kan man kun drage ham til ansvar, hvis køberen kan bevise, at der i købelovens forstand er en mangel ved bilen, men ikke enhver fejl ved bilen er en mangel i juridisk forstand. Groft sagt vil det være en betingelse, at bilen ikke svarer til, hvad man kunne forvente af en bil af den pågældende årgang og type og antal kørte kilometer. Når man køber en ældre bil, er der altså ikke nødvendigvis tale om en mangel, hvis bilen ikke kan starte få dage efter købet.
Alt dette betyder selvfølgelig ikke, at sælgeren bare kan fortie fejl ved bilen. Hvis han kender – eller burde kende – til en fejl, som har betydning for køberens bedømmelse af bilen, og han ikke oplyser om den, vil han være ansvarlig. Så taler man om, at sælgeren har tilsidesat sin “loyale oplysningspligt”. Om køberen så kan bevise, at sælgeren har skjult nogle oplysninger, er en anden sag, men det vil for eksempel kunne ske, hvor sælgeren ikke kunne undgå at opdage fejlen ved almindelig brug af bilen. Tilsvarende kan sælgeren normalt ikke gøres ansvarlig, hvis det drejer sig om fejl, som køberen burde have opdaget, da han kiggede på bilen og fik en prøvetur.

I mange tilfælde giver en forhandler en garanti over for køberen, ligesom der ofte gives en række oplysninger i slutseddel, annoncer, brochuremateriale med videre. Sådanne oplysninger vil ofte blive sidestillet med en garanti. Sælgeren vil være ansvarlig for rigtigheden af disse garantier og oplysninger uden hensyn til, om der ellers ville foreligge en mangel.
Af bevismæssige grunde er det en god idé at sikre sig, at alle garantier – også mundtlige – bliver skrevet ned i slutsedlen. Ud over egentlige garantier gælder det oplysninger om for eksempel bilens stand, udstyr, motorkraft, ydeevne med videre. En garanti fra en sælger vil ofte være betinget af, at bilen serviceres og repareres hos sælgeren eller en autoriseret forhandler inden for visse intervaller, og, at der udelukkende anvendes originale reservedele.
Sådanne betingelser er som udgangspunkt gyldige, så hvis man ikke overholder dem, bortfalder garantien, men det er vigtigt at være opmærksom på, at forhandleren alligevel stadig har et ansvar, hvis der er en mangel i henhold til købeloven.
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at for nye biler købt efter 1. januar 2003 kan sådanne nyvognsgarantier ikke betinges af, at service og reparationer udføres på autoriseret værksted under anvendelse af originale reservedele. Er der imidlertid tale om garantiarbejde eller anden form for gratisarbejde, skal der dog anvendes autoriseret reparatør.

Købeloven indeholder en bestemmelse om, at såfremt en købt bil lider af en mangel og denne mangel konstateres inden 6 måneder efter leveringen, formodes denne mangel også at have været til stede på leveringstidspunktet. Denne formodningsregel gælder dog kun såfremt dette er foreneligt med salgsgenstandens art, hvilket ofte men ikke altid vil være tilfældet ved køb af en bil.
Formodningsreglen er endvidere betinget af, at manglens karakter ikke er uforenelig hermed. Det er imidlertid vigtigt at fastslå, at denne formodningsregel alene er en formodningsregel og ikke nogen egentlig garanti for køber.

Reklamation
Hvis man vil reklamere over noget ved den købte bil, skal det ske inden for visse frister. Dette er fastsat i købeloven, men det er ikke angivet præcist, hvor lang fristen er. Det afhænger af, om bilen er købt privat eller hos en forhandler og af de øvrige konkrete omstændigheder. I forbrugerkøb er det nu bestemt, at en reklamation altid er rettidig, såfremt køberen reklamerer inden 2 måneder efter, at køber har eller burde have opdaget manglen.
Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på reklamationsfristens længde, men det må under alle omstændigheder anbefales at reklamere, så snart man opdager manglen. Ellers risikerer man at miste kravet mod sælgeren. Køberen har bevisbyrden for, at der er reklameret rettidigt, så det er en god idé at reklamere skriftligt med nærmere beskrivelse af manglen, så man har dokumentation for, at sælgeren har modtaget reklamationen. Man kan for eksempel sende brevet anbefalet eller få sælgeren til at kvittere for modtagelsen.

Forældelsesfrist
Ifølge Købeloven forældes sælgerens ansvar to år efter, at bilen er leveret.
Sælgeren kan dog påtage sig at være ansvarlig i længere tid, for eksempel, hvis man aftaler en garanti, der løber ud over to år. Det vil være en god idé – men som regel også vanskeligt – at få en udvidelse af garantiperioden, når det drejer sig om nyere og især fabriksnye biler, hvor køberen forventer, at bilen kører uden fejl i mere end to år.

Mangler ved bilen – Juraguide – Hvad er en mangel ved en brugt bil
Ikke enhver fejl ved en bil er en mangel i juridisk forstand. Grundlæggende afhænger spørgsmålet af parternes aftale og sælgerens oplysninger i forbindelse med købet – og naturligvis af bilens alder og kilometertal.
Slitage og alder er ikke en mangel

Hvis ikke andet fremgår af parternes aftale eller sælgerens øvrige oplysninger, vil sælgeren kun være ansvarlig, hvis bilen er i ringere stand, end køberen kunne forvente. Det er imidlertid sjældent, at parternes aftale med videre ikke indeholder relevante oplysninger.
I praksis vil parternes aftale og de øvrige oplysninger, som sælgeren har givet i forbindelse med købet, derfor være afgørende for, om der er en mangel ved bilen. Dette vil typisk være i slutsedlen, men også oplysninger i annoncer, brochuremateriale og lignende vil have væsentlig betydning.
Udover sælgerens oplysninger i for eksempel kontrakten, vil navnlig bilens alder og kilometertal have afgørende betydning for, om en opstået fejl ved bilen er en mangel, som sælgeren er ansvarlig for. Almindelig slitage og fejl, som er forventelige for en bil af den pågældende alder og kilometertal med videre, er eksempelvis ikke en mangel.
Fejl køberen selv kender til

Tilsvarende kan køberen ikke påberåbe sig fejl ved bilen, som han opdagede – eller burde have opdaget forud for købet, for eksempel da han så på bilen og fik en prøvetur.